electro vehicle
Google
Web www.free-articles.co.il
www.aharoni-magic.co.il www.kalnoam.co.il
electro vehicle  
לעמוד הבית
  electro vehicle  
אפיקים קלנועית רחובות קלנועיות
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אופנים חשמליים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב כסאות גלגלים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב יד שניה
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אביזרים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מקורות מימון
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פיקוד שבת
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס פרופיל קלנועם
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס צור קשר

 

קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס מאגרי מידע

אתרים מעניינים
בטיחות קלנועית
תקנות קלנועית
אמנת נגישות
מונחים תעבורה
רכב חשמלי
שוויון זכויות
חוק חניה לנכים
רשויות מקומיות
סידורים לנכים
חוק תכנון ובניה-2
חוק תכנון ובניה-1
תקנות תכנון ובניה
מפקחים
נפגעי תאונות דרכים
ועדת הכלכלה
אנרגיה - מילון
תחבורה
תאי דלק


mini car
ניידות אישית נייד מחסום קורקינט קלנועית מיני רכב חשמלי לאיש אחזקה למבוגר לנכה סקוטר הניידות

קל פשוט וחסכוני !


קובץ תקנות לקלנועית

     

קובץ תקנות לקלנועית

     

קובץ תקנות לקלנועית

     

 

 

 

 

 

 

         

                                   רשומות
                                     קובץ התקנות

עמוד
 
494
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו 2006
496
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), התשס"ו 2006
498
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשס"ו 2006
500
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשס"ו 2006
504
צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון), התשס"ו 2006
505
צו הרוקחים (שינוי התוספות הראשונה והשניה לפקודה), התשס"ו 2006
506
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשס"ו 2006
506
תקנות הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ו 2006
508
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול האתר הלאומי "בית אשל"
על עיריית באר שבע), התשס"ו 2006
508
הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשס"ו 2006
  כ"ח בשבט התשס"ו 26 6464 בפברואר 2006

 

498 קובץ התקנות 6464 , כ"ח בשבט התשס"ו, 26.2.2006
6. לענין תקנה 3(ג), חישוב הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל, עד לכניסתן
לתוקף של תקנות לפי סעיף 33 לחוק, יהיה בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (כללים
לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד 41964- .
ט' בשבט התשס"ו ( 7 בפברואר 2006 )
(חמ 3-3540 ) א ה ו ד א ו ל מ ר ט
שר האוצר
__________
4 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302 .
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשס"ו 2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו– 71 לפקודת התעבורה 1, ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת לפי סעיף 21 א(א) לחוק–יסוד: הכנסת 2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 31977- , אני
מתקין תקנות אלה:
1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א 41961- (להלן - התקנות העיקריות) -
( 1) בהגדרה "אופנוע להגשת עזרה ראשונה", במקום פסקה ( 1) יבוא:
"( 1) הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ– 12 קילוואט ( 16 כוח סוס);";
( 2) ההגדרה "כסא גלגלים לנכה" - בטלה;
( 3) אחרי ההגדרה "קו שירות" יבוא:
""קלנועית" - רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע
חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:
( 1) רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;
( 2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;
( 3) הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד;
( 4) מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12
קילומטר לשעה;
( 5) הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים:
כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם;
( 6) הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון
הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של
המשרד."
2. האמור בתקנה 39 ד לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנות התעבורה תקנה (תיקון מס' 11 ),
התשס"ה 52005- , יסומן 39 ז.
הוראת מעבר
תיקון תקנה 1
__________
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173 .
2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69 ; התשס"א, עמ' 166 .
3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226 ; התשנ"ד, עמ' 348 .
4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425 ; התשס"ו, עמ' 204 , עמ' 205 , עמ' 207 , עמ' 252 ועמ' 416 .
5 ק"ת התשס"ה, עמ' 796 .
תיקון תקנה 39 ד


קובץ התקנות 6464 , כ"ח בשבט התשס"ו, 499 26.2.2006
3. אחרי תקנה 39 ז לתקנות העיקריות יבוא:
"סימן ב' 1: קלנועית
פטור מחובת
רישיון רכב
39 ח. בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2
לפקודה.
פטור מחובת
רישיון נהיגה
39 ט. הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.
נהיגת קלנועית 39 י. (א) לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים
או שהוא נכה.
(ב) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר
לו להפעילה בבטחה.
(ג) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.
תנועת הקלנועית 39 יא. (א) לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג בקלנועית בכביש
שהוא בתחומי מושב או קיבוץ, או אם התקיים אחד מאלה:
( 1) אין לצד הכביש מדרכה;
( 2) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או
מכשולים המצויים עליה;
( 3) לא ניתן בנסיעה בקלנועית, לעלות על המדרכה או לרדת
ממנה.
(ג) לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.
(ד) בתקנה זו - נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית."
4. בתקנה 84 (ב) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה ( 12 ) יבוא:
טור א'
סוג הרכב
טור ב'
מספר נוסעים מרבי
"( 13 ) אמבולנס 6 נוסעים מלבד הנהג או מספר נמוך יותר שצוין ברישיון
הרכב"
5. בתקנה 143 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (ז) ו–(ח) - בטלות.
6. בתקנה 269 (ב) לתקנות העיקריות, במקום "וכסא גלגלים לנכה פטורים" יבוא "פטור".
7. בתקנה 281 (א)( 3) לתקנות העיקריות, אחרי "להוראת נהיגה" יבוא "ולאמבולנס", ובמקום
"משנת ייצורו" יבוא "משנת ייצורם".
8. בתקנה 300 (ג) לתקנות העיקריות, במקום "בתוספת התשיעית" יבוא "בתוספת
העשירית".
9. בתקנה 301 (ג) לתקנות העיקריות, במקום "בתוספת התשיעית" יבוא "בתוספת
העשירית".
10 . בתקנה 340 (ב) לתקנות העיקריות, אחרי "שאורם צהוב" יבוא "או לבן".
11 . בתקנה 342 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) - בטלה.
הוספת סימן ב' 1
בפרק שני של
חלק ב'
תיקון תקנה 84
תיקון תקנה 143
תיקון תקנה 269
תיקון תקנה 281
תיקון תקנה 300
תיקון תקנה 301
תיקון תקנה 340
תיקון תקנה 342

500 קובץ התקנות 6464 , כ"ח בשבט התשס"ו, 26.2.2006
2 1. בתוספת התשיעית לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות התעבורה (תיקון),
התשס"ה 62004- , בראשה, במקום "תוספת תשיעית" יבוא "תוספת עשירית".
13 . (א) תחילתה של תקנה 2 ביום ו' באב התשס"ה ( 11 באוגוסט 2005 ).
(ב) תחילתן של תקנות 9 ,8 ו– 12 , ביום ה' בחשון התשס"ה ( 20 באוקטובר 2004 ).
(ג) תחילתן של תקנות 1( 2) ו–( 3), 5 ,3 ו– 30 ,6 ימים מיום פרסומן.
(ד) תחילתן של תקנות 4 ו– 60 ,7 ימים מיום פרסומן.
14 . (א) פסקה ( 6) להגדרה "קלנועית", שבתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1
לתקנות אלה, לא תחול על קלנועית שנרכשה או יובאה לפני יום תחילתה של תקנה 1( 3).
(ב) על אף האמור בתקנה 7, אמבולנס שתמו עשר שנים משנת ייצורו בתוך שנה מיום
תחילתה של התקנה האמורה, רישיונו יחודש לשנה אחת נוספת.
כ"ב בטבת התשס"ו ( 22 בינואר 2006 )
(חמ 3-83 ) מ א י ר ש ט ר ית
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________
6 ק"ת התשס"ה, עמ' 66 .
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשס"ו 2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7( 2) ו– 30 לחוק הטיס, 11927 , וסעיפים 4 ו– 23 (א) לחוק רישוי
שירותי התעופה, התשכ"ג 21963- , בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, ובאישורה לפי
סעיף 21 א(א) לחוק–יסוד: הכנסת 3,, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 41977- , אני מתקין
תקנות אלה:
1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 51981- (להלן - התקנות
העיקריות), אחרי ההגדרה "מנהל הרשות" יבוא:
""מנוע טורבינה" - לרבות מנוע מסוג טורבו - פרופלר;".
2. אחרי תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא:
”מערכת מוטסת
למניעת התנגשות
25 א. (א) לא יפעיל אדם אווירון המונע במנוע טורבינה שהמסה המרבית
המורשית לו להמראה ( MTOM ) עולה על 5,700 ק"ג או המורשה לשאת
20 נוסעים או יותר, אלא אם כן הוא מצויד במערכת Airborne Collision
Avoidance System (להלן - מערכת .(ACAS II
(ב) מערכת ACAS II תופעל לפי ההוראות המתאימות בכרך 4 של
נספח 10 לאמנה.
(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו–(ב) לא יחולו על אווירון המופעל לפי
פרק שלושה עשר.
תיקון התוספת
התשיעית
תחילה
הוראות מעבר
תיקון תקנה 1
הוספת תקנה 25 א
__________
1 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2551 ; ס"ח התשל"ב, עמ' 148 .
2 ס"ח התשכ"ג, עמ' 104 .
3 ס"ח התשי"ח, עמ' 69 ; התשס"א, עמ' 166 .
4 ס"ח התשל"ז, עמ' 226 ; התשנ"ד, עמ' 348 .
5 ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשס"ב, עמ' 816 .

 

מתוך קובץ התקנות
חזרה לעמוד קודם

להערות כתוב אל :
mic100av@hotmail.co.il