electro vehicle  
לעמוד הבית
  electro vehicle  
אפיקים קלנועית רחובות קלנועיות
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אופנים חשמליים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב כסאות גלגלים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב יד שניה
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אביזרים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מקורות מימון
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פיקוד שבת
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס פרופיל קלנועם
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס צור קשר

 

קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס מאגרי מידע

אתרים מעניינים
בטיחות קלנועית
תקנות קלנועית
אמנת נגישות
מונחים תעבורה
רכב חשמלי
שוויון זכויות
חוק חניה לנכים
רשויות מקומיות
סידורים לנכים
חוק תכנון ובניה-2
חוק תכנון ובניה-1
תקנות תכנון ובניה
מפקחים
נפגעי תאונות דרכים
ועדת הכלכלה
אנרגיה - מילון
תחבורה
תאי דלקmini car
ניידות אישית נייד מחסום קורקינט קלנועית מיני רכב חשמלי לאיש אחזקה למבוגר לנכה סקוטר הניידות

קל פשוט וחסכוני !

 


חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמליתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003 1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 , ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות בתקנות אלה

"בעל זכות בנכס"
כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 3 (להלן תקנות הבניה), ובבית משותף - לרבות נציגות הבית;

"הועדה "
ועדה מקומית, כהגדרתה בתקנות הבניה;

"היתר"
היתר לפי פרק ה' לחוק;

"מהנדס"
מהנדס הועדה;

"מצללה (פרגולה)"
מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;

"מפקח עבודה"
כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 4;

"סוכך עונת"
מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה מפני השפעת מזג האוויר בחורף;

"עבודה מצומצמת"
בניה בבנין קיים או ליד בנין קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בתקנה 2;

"שיפור נגישות לבנין ובתוכו "
ביצוע שינויים או התקנה בבנין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כבש גישה, התקנת מעלון והתאמת מעברים;

"שלד"
כהגדרתו בתקנות הבניה.
 
2. עבודה מצומצמת
כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו:
  (1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו;
  (2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה;
  (3) הצבת דוד שמש;
  (4) סגירת מרפסת בתריסים;
  (5) התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה;
  (6) התקנת מיתקן גז במכל נייח;
  (7) בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;
  (8) התקנת מצללה;
  (9) התקנת סוכך עונתי;
  (10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו;
  (11) בניית מיתקנים לפינוי אשפה;
  (12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.
3. תחולת תקנות הבניה
  (א) על אף האמור בתקנות הבניה, היתר בניה לעבודה מצומצמת יינתן בהתאם להוראות תקנות אלה; הוראה זו אינה גורעת מתחולתן של תקנה 2א(7) והתוספות השניה והשלישית לתקנות הבניה על היתר כאמור.
  (ב) מהנדס יהא רשאי לפטור עבודה מצומצמת מהוראה מהוראות התוספת השניה לתקנות הבניה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבנין והציבור.
  (ג) הוגשה בקשה להיתר לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור, יחולו על הבקשה תקנות הבניה.
4. דרישות לקבלת היתר
  לא יינתן היתר לעבורה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה:
  (1) הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת בשלושה עותקים;
  (2) צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס;
  (3) בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערבת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח - מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל;
  (4) לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו - צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המהנדס - גם חישובים סטטיים;
  (5) לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת - מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינה או קווי זינה מחוץ לבנין - מיקום המובילים או קווי הזינה;
  (6) לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן.
5. תנאים למתן היתר
  (א) הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבנין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור.
  (ב) לא תיתן הועדה את ההיתר אלא בתום 30 ימים אחרי שהעתק הבקשה הומצא לבעל זכות בנכס שלא חתם בעצמו על הבקשה או - בבית משותף - לנציגות הבית שלא חתמה כאמור, ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: תשומת לבך מופנית לכך בי היתר זה אינו משמש הגנה
6. מתן היתר
  ההיתר יינתן לפי חלק ב' של הטופס שבתוספת.
7. ביטול
  תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968 5 - בטלות.
8. תחילה וסייג לתחולה
  (א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
  (ב) תקנות אלה לא יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה לפני תחילתן של תקנות אלה.  
 
  אברהם פורז
שר הפנים


מתוך האתר משרד המשפטים

13/06/06
חזרה לעמוד קודם
להערות כתוב אל :
mic100av@hotmail.co.il