electro vehicle  
לעמוד הבית
  electro vehicle  
אפיקים קלנועית רחובות קלנועיות
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אופנים חשמליים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב כסאות גלגלים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב יד שניה
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אביזרים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מקורות מימון
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פיקוד שבת
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס פרופיל קלנועם
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס צור קשר

 

קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס מאגרי מידע

אתרים מעניינים
בטיחות קלנועית
תקנות קלנועית
אמנת נגישות
מונחים תעבורה
רכב חשמלי
שוויון זכויות
חוק חניה לנכים
רשויות מקומיות
סידורים לנכים
חוק תכנון ובניה-2
חוק תכנון ובניה-1
תקנות תכנון ובניה
מפקחים
נפגעי תאונות דרכים
ועדת הכלכלה
אנרגיה - מילון
תחבורה
תאי דלק


mini car
ניידות אישית נייד מחסום קורקינט קלנועית מיני רכב חשמלי לאיש אחזקה למבוגר לנכה סקוטר הניידות

קל פשוט וחסכוני !

 


חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי
הצעת חוק מפקחים ונאמני נגישות לאנשים עם מוגבלות, התשס"ד-2004

הגדרות 1. בחוק זה –
"נציבות" – כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 ;
"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;
"השר" – שר התעשיה, המסחר והתעסוקה.
מטרה 2. מטרת חוק זה להגביר את הפיקוח והאכיפה של חוקים העוסקים בנגישותם של
אנשים עם מוגבלות באמצעות מינוי של מפקחים ונאמני נגישות שיוקנו להם סמכויות שונות בחוק זה. מינוי מפקחי נגישות לאנשים עם מוגבלות 3.
(א) השר ימנה מפקחי נגישות (להלן
– מפקחים) לענין חוק זה מבין עובדי המדינה ומבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק, וכן מתוך רשימות פקחים ומפקחים שהגישו לו הרשויות המקומיות.
(ב) השר, בהתייעצות עם הנציבות, יקבע כללים בדבר דרכי הקבלה, המינוי, תכנית הדרכה שתעניק למפקח את כל הכלים והמידע הדרושים לו לשם ביצוע תפקידו, תנאי העבודה, סיום התפקיד ודרכי פיקוח על עבודתם של מפקחי הנגישות.
סמכויות המפקחים 4. (1) למפקחים תהיה סמכות לערוך חקירות, לרשום דוחות ולהטיל קנסות על העושה אחד מאלה או העובר כל עבירה אחרת על פי כל דין -
(א) אדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה, שהחנה רכב הנושא או שאינו נושא תג נכה במקום שאין החניה מותרת בו, כאמור בסעיף 4א לחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993 (להלן – חוק חניה לנכים).
(ב) נכה המוסר תג נכה לאדם אחר, שאינו מתלווה לנכה, לשם שימוש בתג האמור לחניה במקום שאין החניה מותרת בו, כאמור בסעיף 4א לחוק חניה לנכים.
(ג) רשות מקומית שלא הקפידה על מדרכה, אי תנועה ואבני שפה מונמכים באופן המאפשר ירידה ועליה נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו ובשיפוע העולה על 10%, בניגוד לאמור בסעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח–1988 .
(ד) רשות מקומית שלא הקפידה על מעבר נוח לעגלת נכים על מדרכה.
(ה) רשות מקומית שלא דאגה להסעות ילדים עם מוגבלות או פעוטות ברכב בטיחותי, כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד–1994 .
(ו) מעביד שלא הקצה לעובד עם מוגבלות בניידות, המועסק באותו מקום עבודה, מקום חניה נגיש לשימושו הבלעדי בזמן עבודתו, כאמור בתקנה 2 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב–2001 .
(ז) בנין ציבורי שהוקם שלא על פי ההוראות למתן היתר, הקבועות בתקנה 71 לתקנות התכנון והבניה, התש"ל–1970 , חלק ח': התוספת השניה.
(ח) מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, אשר הפלה במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי מחמת מוגבלות, כאמור בסעיף 3 לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 .
(2) למפקחים יהיו סמכויות שוטר לפי סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 ;
(3) המפקחים יהיו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) , וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשמו מכוח סמכות זו.

קנסות 5. (א) על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב–1982 , רשאי השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע שיעורי קנסות העולים על סכומי הקנסות הקבועים בעבירות לפי הוראות החוקים המנויים בחלק א' של התוספת לחוק זה, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.
(ב) כספי הקנסות יועברו לקרן לקידום הנגישות כאמור בסעיף 9 לחוק זה. נאמני נגישות 6. (א) השר או ראש רשות מקומית, לגבי תחום אותה רשות ובהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאים למנות כל אדם להיות נאמן נגישות כפי שייקבע בתקנות; נאמן נגישות שמונה כאמור, רשאי, לאחר שהציג תעודת מינויו כנאמן נגישות, לדרוש ממי שעבר לנגד עיניו עבירה לפי הוראות החוקים והתקנות שהותקנו לפיהם, המנויים בחלק ב' של התוספת לחוק זה להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות כאמור חייב לעשות כן.
(ב) נאמן נגישות שראה שבוצעה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לדווח על כך למשטרה ולנציבות במועד הסמוך לביצוע העבירה, בדרך שיקבע השר בתקנות; דיווח כאמור יכול שיהיה גם ללא הזדהות מבצע העבירה.
(ג) נאמן נגישות רשאי להטיל קנסות על עבירות לפי הוראות החוקים והתקנות שהותקנו לפיהם, המנויים בחלק א' של התוספת לחוק זה.
מעמדם של המפקחים ונאמני נגישות 7. חובותיהם וזכויותיהם של המפקחים ונאמני הנגישות בשעת מילוי תפקידם יהיו כשל מפקח עבודה לפי הוראות חוק הפיקוח על העבודה, התשי"ד–1954 , בשינויים שיקבע השר בצו.
משמעת 8. על מפקחים ונאמני נגישות יחולו הוראות חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג– 1963 , בשינויים המחויבים.
קרן לקידום הנגישות 9. (א) בתוך ששה חודשים לתחילתו של חוק זה, תוקם קרן לקידום הנגישות לאנשים עם מוגבלות במסגרת משרד הפנים (להלן – הקרן). (ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים שיופנו לקידום הנגישות בישראל.
(ג) השר יתקין תקנות בדבר סדרי הפעלת הקרן. (ד) כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות השר בהסכמת שר האוצר. (ה) כספי הקרן יבואו מקנסות שיוטלו בהתאם להוראות חוק זה, מהקצבות מתקציב המדינה ומתרומות.
(ו) השר ידווח לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן הכנסותיה והוצאותיה.
ביצוע ותקנות 10. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות, בהתייעצות עם השרים הממונים על ביצוע החוקים שבתוספת, בכל הנוגע לביצועו.
תחילה 11. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
תוספת
(סעיפים 3 ו- 4 )
חלק א'
חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993;
סעיף 72(א)(16) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 ;
חלק ב'
חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000;
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד–1994;
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח-1988;
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב-2001;
חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
דברי - הסבר
1. הצעת החוק נולדה מתוך מצוקה הולכת וגוברת של ציבור הנכים, כמו גם אנשים עם מוגבלות אשר מלבד עצם נכותם/מוגבלותם הפיזית ו/או החושית, המקשה כשלעצמה על ניידותם ותנועתם, נאלצים להתמודד עם קשיים הנגזרים עליהם, מבלי דעת, על ידי כל אותם גופים ומקומות ציבוריים, אשר מעמידים שירות כלשהו לטובת צרכי הציבור (חינוך, בריאות, פנאי, עבודה, מוסדות ציבור) אך מונעים מהם, מבלי דעת את הנגישות למקום חפצם. על מנת שציבור הנכים יוכל להגיע בבטחה למקום יעדם, נדרשת הנגישות המינימלית שתבטיח זאת.

2. ישנם מספר חוקים שנועדו לשמור על נגישות הנכים, אלא שלמרבה הצער, רובם לא נאכפים ואלו נותרים בבחינת אות מתה. התוצאה הנובעת מהמצב הקיים, מתבטאת בקושי מעשי של ציבור הנכים/אנשים עם מוגבלות לנוע ולהשתלב ככל, לאן ובכל פעילות שיחפצו, בכפוף למגבלות הקיימים. קושי זה מביא להתרחקות חברתית של הנכה או המוגבל ולוויתור כפוי על אותם צרכים/רצונות אותם היה בכוונתו לממש.
3. חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם נכה ו/או עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו. הכוונה, אם כן, של החוק המוצע, היא לאכוף הלכה למעשה את אותם החוקים שעוסקים בנגישות לנכים או מוגבלים, בעזרת נאמנים לשמירת הנגישות לנכים.
4. כספי הקנסות שייגבו מכוח חוק זה ייועדו לקרן לקידום הנגישות בישראל.
5. ישנה חשיבות לאפשר שנאמני נגישות יהיו בעצמם אנשים עם מוגבלות ויפעלו לנושא שמשפיע על חייהם.


שרותי משרד/הצעות חוק/ 240704מ

הכנסת השש-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת רוני בר-און
פ/1828


---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בשבט התשס"ד – 2.2.2004
מתוך האתר משרד המשפטים

13/06/06
חזרה לעמוד קודם

להערות כתוב אל :
a_spid@walla.co.il