electro vehicle
electro vehicle  
לעמוד הבית
  electro vehicle  
קלנועם קלנועיות
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אופנים חשמליים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב כסאות גלגלים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב יד שניה
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אביזרים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מקורות מימון
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פיקוד שבת
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פרופיל קלנועם
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב צור קשר

 

קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מאגרי מידע

אתרים מעניינים
בטיחות קלנועית
תקנות קלנועית
אמנת נגישות
מונחים תעבורה
רכב חשמלי
שוויון זכויות
חוק חניה לנכים
רשויות מקומיות
סידורים לנכים
חוק תכנון ובניה-2
חוק תכנון ובניה-1
תקנות תכנון ובניה
מפקחים
נפגעי תאונות דרכים
ועדת הכלכלה
אנרגיה - מילון
תחבורה
תאי דלקmini car
ניידות אישית נייד מחסום קורקינט קלנועית מיני רכב חשמלי לאיש אחזקה למבוגר לנכה סקוטר הניידות

קל פשוט וחסכוני !

 

a_spid@walla.co.il


חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח - 1988 1

1. סידורים לנכים במדרכות
ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר חציה מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר ירידה ועליה נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו בשיפוע שלא יעלה על 10%.
2. מעבר לעגלות נכים
(א) לא יוקם ולא יוצב על מדרכה מתקן כלשהו, אלא אם כן הושאר מרווח למעבר נוח לעגלת נכים.
(ב) במקרים מיוחדים, כאשר רוחב המדרכה במקום פלוני או בקרבתו, אינו מאפשר קיום הוראות סעיף קטן (א), והצבת המתקן או הקמתו חיוניים לצרכי ציבור, רשאי ראש הרשות המקומית להתיר הקמה או הצבה של מתקן בסטיה מהאמור בסעיף קטן (א)
. 3. הוראות מעבר
במדרכה, אי תנועה ואבני שפה הקיימים ביום תחילתו של חוק זה, יותקנו שיפועים כאמור בסעיף 1 תוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, ובלבד -
(1) שיותקנו בהזדמנות הראשונה בה מתקנים או משפצים מדרכה קיימת; וכן
(2) שמדי שנה יותקנו שיפועים כאמור ב20%- לפחות מהמדרכות הקיימות, תוך מתן עדיפות למעברים בקרבת בנינים ציבוריים.
4. ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
5. תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שלושה חדשים מפרסומו.
_________________________________
1 ס"ח תשמ"ח, 104
מתוך האתר משרד המשפטים

13/06/06
חזרה לעמוד קודם