electro vehicle  
לעמוד הבית
  electro vehicle  
אפיקים קלנועית רחובות קלנועיות
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אופניים חשמליים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב כסאות גלגלים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב יד שניה
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אביזרים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מקורות מימון
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פיקוד שבת
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פרופיל קלנועם
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב צור קשר

 

קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מאגרי מידע

אתרים מעניינים
בטיחות קלנועית
תקנות קלנועית
אמנת נגישות
מונחים תעבורה
רכב חשמלי
שוויון זכויות
חוק חניה לנכים
רשויות מקומיות
סידורים לנכים
חוק תכנון ובניה-2
חוק תכנון ובניה-1
תקנות תכנון ובניה
מפקחים
נפגעי תאונות דרכים
ועדת הכלכלה
אנרגיה - מילון
תחבורה
תאי דלק<
mini car
ניידות אישית נייד מחסום קורקינט קלנועית מיני רכב חשמלי לאיש אחזקה למבוגר לנכה סקוטר הניידות

קל פשוט וחסכוני !

 


חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 1

פרק א': עקרונות יסוד
1. עקרון יסוד
  זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.
2.  מטרה
  חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.
3. העדפה מתקנת
  אין רואים כהפליה פסולה פעולה שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של אנשים עם מוגבלות או שנועדה לקדם את השוויון של אנשים עם מוגבלות.
4. הזכות לקבל החלטות
  אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו, והכל בהתאם להוראות כל דין.

פרק ב': פרשנות
5. הגדרות (תיקון: תשס"ה3)
  בחוק זה -
  "אדם עם מוגבלות" - אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים;
  "ארגון עובדים יציג" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז1957-;
  "גוף ציבורי" - אחד מאלה:
  (1) משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;
  (2) הכנסת;
  (3) צה"ל;
  (4) משטרת ישראל;
  (5) רשות מקומית;
  (6) תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלו הם בידי משרד ממשלתי כאמור בפסקה (1), רשות מקומית כאמור בפסקה (5) או בידי שניהם;
  (7)  תאגיד שהוקם בחוק;
  (8) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה1975-, שקבע שר המשפטים, בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור;
  (9) ההסתדרות הציונית העולמית;
  (10) הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
  (11) גוף אחר, שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958- [נוסח משולב], שקבע שר המשפטים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;
    "הנציב" - נציב שוויון לאנשים עם מוגבלות, שמונה לפי הוראות סעיף22.
    "נציבות" - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשמעותה בפרק ו' לחוק זה.

פרק ג': עקרונות כלליים
6. עקרונות במימוש זכויות ובמתן שירותים (תיקון: תשס"ה3)
  (א) מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו -
  (1) תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו;
  (2) במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות הענין
כאמור בחוק זה;
  (3) לגבי זכויות ושירותים הניתנים על ידי גוף ציבורי - באיכות נאותה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר
ממקום מגוריו של האדם, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות הגוף הציבורי.
  (ב)  בסעיף זה, "גוף ציבורי" - אחד מאלה:
  (1) משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;
  (2) רשות מקומית;
  (3) תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלו
הם בידי רשות מקומית;
  (4) תאגיד שהוקם בחוק;
  (5) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה1975-, שקבע שר המשפטים,
בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור;
  (6) גוף אחר, שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה התשי"ח1958- (נוסח משולב),
שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
7. קביעת זכאות
  בדיקה או בירור שמטרתם לקבוע זכאותו של אדם לזכויות או לשירותים מחמת מוגבלותו, ייערכו תוך
התחשבות מרבית במהלך חייו התקין.

פרק ד': תעסוקה
8. איסור הפליה בתעסוקה
  (א) לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או
למשרה הנדונים, בכל אחד מאלה:
  (1) קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה;
  (2) תנאי עבודה;
  (3) קידום בעבודה:
  (4)  הכשרה או השתלמות מקצועית;
  (5) פיטורין או פיצויי פיטורין;
  (6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה.
  (ב) לענין סעיף קטן (א), רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין.
  (ג) אין רואים כהפליה לפי סעיף זה, פעולה או הימנעות מפעולה, המתחייבת מהדרישות המהותיות של
התפקיד או של המשרה.
  (ד) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מי שהיה בעבר אדם עם מוגבלות, על מי שנחשב
לאדם עם מוגבלות ועל בני משפחתו של אדם עם מוגבלות המטפלים בו.
  (ה) לענין סעיף זה -
    "בן משפחה" -
  (1) בן זוג, הורה או ילד;
  (2) בן זוגו של הורה, בן זוגו של ילד, אח או אחות או בני זוגם, סב, סבתא, נכד או נכדה - שעיקר פרנסתו
של אדם עם מוגבלות עליהם;
    "הפליה" - לרבות אי-ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר
יאפשרו את העסקתו;
    "התאמה", "התאמות" - לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה,
מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעביד נטל כבד מדי;
"נטל כבד מדי" - נטל בלתי סביר בנסיבות הענין, בהתחשב, בין היתר, בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל
העסק ובמבנהו, בהיקף הפעילות, במספר העובדים, בהרכב כוח האדם, ובקיומם של מקורות מימון
חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה.
9.  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
  (א) ראה מעביד כי בקרב עובדיו אין ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן -
ייצוג הולם), יפעל לקידום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע התאמות.
  (ב) פעולות מעביד לפי סעיף זה, יכול שייעשו בתכנית אשר תכלול הוראות בדבר העדפת העסקתם, או
קידומם, של אנשים עם מוגבלות שהם כשירים לתפקיד או למשרה ושהם בעלי כישורים דומים
לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.
  (ג) שר העבודה והרווחה, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים
עם מוגבלות, בהתאם לעקרונות היסוד של חוק זה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי -
  (1) לקבוע הוראות משלימות, בין למקרה מסוים ובין לסוגי מקרים, בדבר חובות מעביד לפי סעיף זה,
לרבות הוראות בדבר סוג המוגבלות או חומרת המוגבלות של אנשים שיש להעסיקם או לקדמם בעבודה;
  (2) לקבוע הוראות בדבר חובת דיווח של מעביד על ביצוע פעולות לפי סעיף זה;
  (3) לקבוע סייגים לחובות מעביד לפי סעיף זה.
  (ד) בסעיף זה -
    "מעביד" - מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים, למעט המדינה או מעביד אחר שהוראות סעיף 15א לחוק
שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959, חלות עליו;
    "התאמות" - כהגדרתן בסעיף 8(ה).
10. הגנה על מתלונן
  (א) לא יפגע מעביד בעובד בענינים המנויים בסעיף 8 מחמת תלונה או תביעה של העובד לענין הוראות פרק
זה, או מחמת שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה לפי פרק זה.
  (ב) במשפט פלילי או אזרחי בשל הפרת סעיף קטן (א), תהא זו הגנה אם פעולת המעביד ננקטה בשל
תלונת שווא או סיוע לגבי תלונת שווא שנעשו בזדון ובידיעה שהתלונה היא תלונת שווא.
11. מודעות בדבר הצעת עבודה
  (א) מעביד או הזקוק לעובד לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה מקצועית, שיש בה
משום הפליה לפי הוראות סעיף 8.
  (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה מקצועית, שסעיף
8(ג) חל עליה.
12. זכות תביעה
    תובענות בשל הפרת הוראות פרק זה, יכול שיוגשו בידי -
  (1) עובד;
  (2) ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור, ארגון העובדים שהעובד חבר
בו;
  (3) הנציבות או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובלבד שהעובד הסכים לכך.
13. החלת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
הוראות סעיפים 5, 9(א), 11, 13, 14, 16, 17, 18 ו- 21 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988,
יחולו על הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים לפי הענין.
14. לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות פרק זה והוא רשאי -
  (1) לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין;
  (2) ליתן צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת; בבואו ליתן צו לפי פסקה
זו, יביא בית הדין בחשבון, בין היתר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה ואת האפשרות
שעובד אחר ייפגע; הוראות פסקה זו כוחן יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת
חוזה), התשל"א - 1970.
15. עונשין
  (א) העובר על הוראות סעיפים 8, 10 ו- 11, דינו - כפל הקנס הקבוע
בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
  (ב) בעבירה על הוראת סעיף 11 לא יישא באחריות פלילית אלא המעביד או הזקוק לעובד.
  (ג)  הוראות סעיף זה לא יחולו על אי ביצוע התאמה כהגדרתה בסעיף 8(ה).
16.  תכניות
  (א) שר העבודה והרווחה ייזום, יפתח ויכין תכניות בדבר -
  (1) תעסוקה ושיקום אנשים עם מוגבלות, תוך העדפת שילובם במקומות עבודה רגילים;
  (2) הקמת מערך אבחון תעסוקתי ומערך מקצועי מתאים, להבטחת שילובם של אנשים עם מוגבלות
במעגל העבודה;
  (3) מתן ייעוץ והדרכה מקצועיים למעבידים ולעובדים בענין שילוב אנשים עם מוגבלות במעגל העבודה.
  (ב) שר העבודה והרווחה יגיש, אחת לשנה, דו"ח בדבר תכניות כאמור בסעיף קטן (א) לוועדת העבודה
והרווחה של הכנסת.
17.  ביצוע ותקנות
  (א) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע הוראות פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע
פרק זה, לרבות בדבר אופי ההתאמות המתחייבות לפי הוראות פרק זה.
  (ב) שר העבודה והרווחה ושר האוצר יקבעו בתקנות הוראות בדבר השתתפות במימון ביצוע התאמות
כהגדרתן בסעיף 8(ה).
  (ג) שר העבודה והרווחה, בהתייעצות עם שר הפנים, יקבע תקנות בדבר מתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות
במתן מקומות חניה במקומות עבודה.
  (ד) (1) תקנות לפי פרק זה יותקנו בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים
העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהתאם
לעקרונות היסוד של חוק זה, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
  (2) תקנות לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יותקנו בהתייעצות גם עם ארגוני עובדים יציגים, שהם לדעת שר
העבודה והרווחה נוגעים בדבר, ועם ארגוני מעבידים, שהם לדעת שר העבודה והרווחה יציגים ונוגעים
בדבר.
  (ה) תקנות לפי פרק זה יוגשו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תוך שנה מיום פרסומו של חוק
זה.
18. הוראת שעה (תיקון: תשס"ד)
  תוקפו של סעיף 9, שתים עשרה שנים מיום פרסומו של חוק זה.

 
לעמוד הבית 1 2 3 4 5 6 7 8 9 המשך לעמוד הבאלהערות כתוב אל :
a_spid@walla.co.il